DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Vestigingsklimaat

Project om met een integrale en regionale aanpak de huisartsenzorg te garanderen

De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de huisartsenzorg. Er is veel zorg vanuit de ziekenhuizen overgedragen aan de huisartsenpraktijk, praktijken zijn gegroeid qua personeel, er is sprake van sterke vergrijzing en de zorg is steeds complexer geworden. Voor de komende jaren wordt voorzien dat deze stijgende en veranderende zorgvraag doorzet. Daarnaast wordt het tekort aan zorgprofessionals steeds groter met de bijbehorende krapte op de arbeidsmarkt als gevolg. Verder stijgen de zorgkosten gestaag door en zijn de financiële groeimogelijkheden beperkt.
Deze ontwikkelingen hebben onder andere tot gevolg dat het huisartsentekort in Nederland de komende jaren steeds verder zal toenemen. Dit is ook de praktijken in onze regio nu al voelbaar. Oudere huisartsen ervaren problemen bij het vinden van praktijkopvolging en alle praktijken merken hoe lastig het is om een waarnemer te vinden bij afwezigheid.
DrechtDokters wil met een regionale en integrale aanpak de continuïteit in de huisartsenzorg in de regio garanderen. In 2022 zijn een plan van aanpak en een uitvoeringsprogramma opgesteld waar inmiddels uitvoering aan wordt gegeven.

De inzet van DrechtDokters valt binnen een vijftal aandachtsgebieden.

 1. Opleiden en binden
  In overleg met de huisartsenopleiding tracht DrechtDokters het aantal opleidingsplaatsen in de regio te vergroten. Daarnaast wordt ingezet op het binden van huisartsen in opleiding aan de regio door het faciliteren van een regionaal in te vullen keuzeopdracht.

 2. Werven – netwerk jonge huisartsen
  DrechtDokters wil jonge huisartsen, potentiële praktijkhouders binden aan de regio en de organisatie. Mede in dit kader zal voor niet-praktijkhouders mogelijk worden om lid te worden van de coöperatieve vereniging DrechtDokters.

 3. Matchen en begeleiden
  DrechtDokters vervult een regionale coördinatiefunctie door stoppers en (potentiële) starters in beeld te hebben en waar mogelijk bij elkaar te brengen. Mogelijke veranderingen van organisatievorm, bijvoorbeeld van solopraktijk naar groepspraktijk, worden hierin meegenomen.

 4. Moderniseren praktijken
  Met inzet van praktijkmanagement kan DrechtDokters modernisering van een praktijk faciliteren. Daarnaast is het een instrument om ondersteuning te bieden voor zaken die als niet-aantrekkelijk worden benoemd in relatie tot praktijkhouderschap. Inzet kan zowel ten behoeve zijn van stoppende als startende praktijken.

 5.  Huisvesting
  Een veel terugkerend item in gesprekken met huisartsen is de moeilijkheid omtrent passende praktijkruimte. Realiseren van extra ruimte is ingewikkeld. Contact hierover met gemeenten wordt veelal als bemoeilijkende factor genoemd. DrechtDokters treedt in overleg met gemeenten om in gezamenlijkheid tot oplossingen te komen voor problematiek met betrekking tot huisvesting op zowel de korte als de lange termijn.