DrechtDokters 078 202 00 40
078 202 00 20

Vacature Lid Raad van Toezicht DrechtDokters

DrechtDokters is een sterke, aanspreekbare, regionale eerstelijnsorganisatie, die streeft naar kwalitatief hoogstaande, toekomstbestendige zorg in haar regio. DrechtDokters bestaat uit een coöperatieve vereniging van vrijgevestigde huisartsen, een zorggroep en een huisartsenpost.
 
DrechtDokters is een organisatie die initiatieven neemt en innoveert. Die ontwikkelingen monitort, ze samen met zorgpartners in de regio omzet in concrete afspraken en acties, en zich daarbij als betrouwbare en relevante partner opstelt. Op die manier zorgt DrechtDokters ervoor dat doelen worden gerealiseerd en dat de bij DrechtDokters aangesloten huisartsen worden ‘ontzorgd’, zodat zij meer tijd hebben voor patiëntenzorg.

Lid Raad van Toezicht DrechtDokters
Financiën en Bedrijfsvoering
 
Functie-eisen

 • Portefeuille/Aandachtsgebied: Financiën en Bedrijfsvoering in brede zin (Financiën, ICT en HR).
 •  Commissie: auditcommissie
 • Professionele ervaring:
  • Ervaren eindverantwoordelijke manager, directeur of bestuurder met ruime ervaring met bedrijfsvoering in de breedste zin (Financiën, ICT, HR).
  • Heeft zicht op en kennis van de eerstelijns huisartsenzorg, bij voorkeur komend uit het publiek domein en met kennis van bekostiging in de zorgsector.
  • Ervaring in een sector in ontwikkeling, die sterk gericht is op samenwerking, en heeft inzicht in de rol van DrechtDokters in het regionale zorgnetwerk.
 • Ervaring in de zorg: een vereiste of in ieder geval een sterke pre.
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pre.
 • Bestuurlijke ervaring: een sterke pre.
 • Afkomstig uit de ruime regio van DrechtDokters: geen vereiste, wel wenselijk.
 • Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de sterke voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Belangrijkste competenties

 • Goed kunnen schakelen tussen de verschillende rollen van een toezichthouder.
 • Creëren en behouden van een open, laagdrempelige en samenwerkingsgerichte omgeving en sfeer.
 • Zowel betrokken, rustig, verbindend en empathisch als ook daadkrachtig en stevig op de feiten.
 • Analytisch en inhoudelijk sterk, doelgericht, to-the-point, helder, scherp.
 • Het vermogen om op een vernieuwende manier te denken en te handelen om het nieuwe business- en verdienmodel voor eerstelijns huisartsenzorg verder te ontwikkelen en te implementeren.

Raad van toezicht

 • Aantal leden: 3 leden inclusief de voorzitter.
 • Commissies: auditcommissie, commissie kwaliteit en veiligheid, remuneratiecommissie.
 • Vergaderschema: De raad van toezicht vergadert tenminste 4 maal per jaar, tenminste 4 maal per jaar is er een vergadering van de auditcommissie. Verder is de raad van toezicht betrokken bij ALV’s en is er overleg met de Medisch Huisartsen Board (MHB) en de medezeggenschapsgremia CR en OR.
 • Benoemingsperiode: de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

Bezoldiging

 • WNT klasse III, de vergoeding bedraagt € 13.300 per jaar.

 Startdatum

 • Bij voorkeur in het 2e kwartaal van 2024

 
DRECHTDOKTERS
 
In de toekomstvisie van DrechtDokters staat het continueren van het aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsengeneeskundige zorg in de regio centraal. In de opinie van DrechtDokters zal de zorgsector zich steeds meer ontwikkelen volgens het principe van populatiegerichte c.q. persoonsgerichte zorg, waar naast het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het verbeteren van de gezondheid, de ervaringen van de patiënt, het welzijn van de zorgverleners en ook kostenbeheersing centraal staan. DrechtDokters heeft dan ook de ambitie om echte waardegedreven zorg te bieden volgens het format van ‘quadruple aim’.

Missie, visie en kernwaarden

Missie
DrechtDokters ontzorgt met betrokken medewerkers de huisarts, zodat de patiënt centraal staat, de
belangen van de huisarts worden behartigd en kwalitatief goede zorg wordt geleverd.
 
Visie
DrechtDokters wil zijn missie realiseren d.m.v. een regionaal gestructureerde samenwerking met
regiopartners in 0e, 1e en 2e-lijn, in lijn met het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Kernwaarden
Mensgericht, Efficiënt en Samen

DrechtDokters zet de patiënt en zijn zorgvraag centraal. Zij werkt samen met andere regiopartners waardoor de
huisartsenzorg zo efficiënt mogelijk kan worden geleverd.

DrechtDokters kent een gezonde financiële huishouding. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht de organisatie goede afspraken met de zorgverzekeraars te maken zodat er voldoende middelen kunnen worden ingezet voor innovatie en ontwikkeling. Momenteel bestaat de zorggroep en de huisartsenpost uit ca. 83 medewerkers.

Beleidsaspecten
Recentelijk is de meerjarenstrategie vastgesteld. In deze meerjarenstrategie 2024 – 2026 beschrijven we wat onze ambities zijn de komende jaren en hoe we deze gaan waarmaken. Onze grootste ambitie is onze huisartspraktijken ontzorgen en faciliteren, zodat de patiënt centraal staat, kwalitatief goede zorg geleverd wordt en de belangen van de huisartsen behartigd worden. Daar zetten wij ons voor in.

DrechtDokters ambieert de volgende positionering:
DrechtDokters is dé eerstelijnsorganisatie in de regio Drechtsteden en West-Alblasserwaard. We streven naar
kwalitatief hoogstaande en persoonsgerichte zorg binnen de regio en werken daarvoor samen met eerste- en
tweedelijnspartners en het sociale domein. We ontzorgen huisartspraktijken door snel te schakelen, heldere
afspraken te maken met samenwerkingspartners en gedegen onderzoek te doen naar de ontwikkelingen in de
huisartsenzorg.

Om deze positionering waar te maken kiezen we voor de volgende strategische aanpak:
1.     Facilitair: Continuïteit van de zorg en verminderen van werkdruk;
2.     Regionale samenwerking;
3.     Innovatie: Doorontwikkeling van de zorg en nieuwe vormen van zorg;
4.     Waardegedreven zorg;
5.     Doorontwikkeling interne organisatie.

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van DrechtDokters is opgezet met inachtneming van de Governancecode Zorg. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse bedrijfsvoering is in handen van de Raad van Bestuur, bestaande uit een algemeen bestuurder a.i. en een medisch bestuurder. Zij worden bijgestaan door een managementteam, medewerkers van de huisartsenpost en medewerkers op kantoor.

Er is een Medisch Huisartsen Board (MHB) ingesteld die de Raad van Bestuur adviseert over vakinhoudelijke aspecten en kwaliteitsaangelegenheden. De MHB bestaat uit vier huisartsen uit eigen gelederen en geeft mede richting aan het medisch beleid. De MHB zorgt voor de hechting met en het draagvlak bij de achterban voor gemaakte keuzes. De medezeggenschapsorganen (Ondernemingsraad en Cliëntenraad) worden nauw bij de beleidsbepaling en -uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de Raad van Bestuur.

Kerngegevens:

 • Huisartsenpraktijken : 90
 • Huisartsen – praktijkhouders  : 120
 • Huisartsen – in dienst van huisarts : 33
 • Waarnemers : 85
 • Doktersassistenten : 226
 • POH PVK : 117
 • Aantal patiënten/cliënten : 294.000
 • Kantoorteam DrechtDokters : 83 medewerkers, waaronder 59 triagisten in de huisartsenpost
 • Partnerschap : 28 diëtisten,13 podotherapeuten
 • Jaaromzet : ca. € 22 miljoen
 • Financiële resultaten : positief financieel resultaat

Organisatiestructuur (zie voor details organogram op de website)

 • Raad van toezicht: 3 leden incl. de voorzitter
 • Raad van bestuur: een algemeen bestuurder a.i. en een medisch bestuurder
 • Algemene ledenvergadering, bestaande uit praktijkhoudende leden/huisartsen
 • Medisch Huisartsen Board: 4 leden
 • Medezeggenschap: OR en CR

Meer informatie, o.a. het jaarverslag en beleidsinfo, is te vinden op www.drechtdokters.nl.

Suur & Company heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van toezicht met hierin kenmerken waar de moderne toezichthouder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.
 
PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Frank ten Oever voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.

Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.
 
CONTACT

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, PA
Chantal Fonteijn, PA

T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)